Tag: निक्रुष्ठ दर्जाचे रस्ते

जीव गुदमरतोय आता – स्वतःच्या सुखासाठी इतरांच्या सुखाचा विचार न करणारी मनुष्य व्रुत्ती

जीव गुदमरतोय आता... खरं तरं माणसाला कुठल्याही गोष्टीचा कहर करण्याची सवयच आहे…

Hosted Open Hosted Open