Tag: nature

Therapy: भणभनलेलं डोकं शांत करण्यासाठी एकदा हे करून पहाच

कामाचा कोलाहल, ताण-तणाव ह्यामुळे भणभणलेलं डोकं निवांत क्षण शोधत असते. आणि हा…

Hosted Open Hosted Open

जीव गुदमरतोय आता – स्वतःच्या सुखासाठी इतरांच्या सुखाचा विचार न करणारी मनुष्य व्रुत्ती

जीव गुदमरतोय आता... खरं तरं माणसाला कुठल्याही गोष्टीचा कहर करण्याची सवयच आहे…

Hosted Open Hosted Open